Úvodná stránka

Vypracujeme za Vás prevádzkový poriadok.

Posúdime riziko v prevádzke Vašej spoločnosti.

Vypracujeme stratégiu merania hluku, prašnosti, vibrácii či iných rizikových faktorov, tak aby ste dosiahli najmenšie náklady.

Spostredkujeme merania hluku, prašnosti, vibrácií …

Pozrite si našu kompletnú ponuku

Upozornenie

Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia určuje povinnosť zamestnávateľa hodnotiť zdravotné riziká a zamestnávateľovi ukladá povinnosť vypracovať prevádzkový poriadok, a predložiť ho príslušnému orgánu verejného zdravotníctva na schválenie, ako aj návrh na jeho zmenu.

 

Ak tieto povinnosti zamestnávateľ nesplní dopúšta sa správneho deliktu za čo mu môže byť udelená pokuta vo výške 165 – 16596€

Ponuka služieb

Legislatíva

 Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v §52 určuje povinnosť zamestnávateľa hodnotiť zdravotné riziká vyplývajúce z expozície faktorom pracovných a životných podmienok podľa osobitných predpisov a vypracovať posudok o riziku, ak to ustanovujú osobitné predpisy.
Rovnako zamestnávateľovi ukladá povinnosť vypracovať prevádzkový poriadok, ak to ustanovuje tento zákon, a predložiť ho príslušnému orgánu verejného zdravotníctva na schválenie, ako aj návrh na jeho zmenu.

 

Ak tieto povinnosti zamestnávateľ nesplní dopúšťa sa správneho deliktu za čo mu môže byť udelená pokuta vo výške 165 – 16596€

 

Naša ponuka

Prevádzkový poriadok je súhrn opatrení na ochranu zdravia zamestnanca a na ochranu verejného zdravia v zariadení, v ktorom existuje riziko poškodenia zdravia.

 

Riziko je pravdepodobnosť vzniku škodlivého účinku na človeka v dôsledku expozície nebezpečnému faktoru.
Hodnotenie rizika je proces vyhodnocovania pravdepodobnosti a závažnosti škodlivého účinku na človeka v dôsledku expozície nebezpečnému faktoru za definovaných podmienok z definovaných zdrojov, ktoré pozostáva z určenia nebezpečenstva, zhodnotenia expozície, posúdenia vzťahu dávky a účinku a charakterizácie rizika stanovenia neistôt vyhodnotenia. Riadenie rizika je rozhodovací proces, ktorý vychádza z výsledku hodnotenia rizika a ktorého cieľom je zníženie rizika.

 

Vieme pre Vás vypracovať prevádzkové poriadky pre:

1) Zariadenia, pri ktorých prevádzke dochádza ku kontaktu s ľudským telom
– kozmetika
– kaderníctvo
– manikúra a nechtový dizajn
– pedikúra
– masáže
– nastreľovanie náušníc
– permanentný make-up
– sauna
– solárium
– tetovanie

2) Zdravotnícke zariadenia – štátne aj neštátne
– ambulancia
– zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti
– stacionár
– spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky
– agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti
– záchranná služba a dopravná zdravotná služba
– lekárne

3) Ubytovacie zariadenia, hotely

4) Stravovacie zariadenia
– bufety
– jedálne
– reštuarácie

5) Bazény, vírivky, plavárne, kúpaliská

6) Pohrebná služba, pohrebisko

7) Prevádzkový poriadok a posudok o riziku pre prácu s chemickými faktormipodľa NV SR č. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov (stolárstvo, autoservis, tlačiareň, foto prevádzky, laboratórium, zubná technika,lekáreň, zámočníctvo, kovovýroba, čistiareň, práčovňa, oprava obuvi, drogéria, stavebniny, kameňolom, roľnícke družstvo …)

 

8) Prevádzkový poriadok a posudok o riziku pre pracovné činnosti  s expozíciou hluku podľa NV SR č. 115/2006 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku. (stolárstvo, autoservis, tlačiareň, zubná technika, zámočníctvo, kovovýroba, kameňolom, roľnícke družstvo, zlievarne, priemysel …)

 

9) Prevádzkový poriadok a posudok o riziku pre pracovné činnosti zamestnancov vystavených vibráciám podľa NV SR č.416/2005 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibráciám, v znení NV SR č. 629/2005 Z.z.

10) Prevádzkový poriadok a posudok o riziku pre pracovné činnosti zamestnancov vystavených optickému žiareniu podľa NV SR č.410/2007 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou umelému optickému žiareniu.

 

11) Prevádzkový poriadok a posudok o riziku pre pracovné činnosti zamestnancov vystavených elektromagnetickému žiareniu podľa NV SR č.329/2006 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu, v znení NV SR č. 217/2008 Z.z

12) Prevádzkový poriadok a posudok o riziku pre pracovné činnosti zamestnancov vystavených biologickým faktorom podľa NV SR č.338/2006 Z.z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci

 

13) Prevádzkový poriadok a posudok o riziku pre pracovné činnosti zamestnancov vystavených azbestu podľa NV SR č.253/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci

 

14) Posúdenie zdravotných a bezpečnostných podmienok pri práci s bremenami podľa § 5 nariadenia vlády SR č. 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami.

15) Sanitačný poriadok (čerpacie stanice, lekárne, reštaurácie …)

16) Konzultácie pri zavádzaní systému správnej výrobná praxe a HACCP v stravovacích prevádzkach

17) Poradenstvo pri dekontaminácii, dezinfekcii, deratizácii a dezinsekcii

O nás

Sme tím ľudí z celého Slovenska, ktorých spája členstvo o.z. OCHRANA ZDRAVIA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA.
Ako doplnkovú činnosť na dosahovanie cieľov združenia vykonávame činnosti spojené z vypracovávaním prevádzkových poriadkov a posudkov o riziku a ostatných dokumentov spojených z hygienou prevádzok, pracovného prostredia a práce.
Členovia zaoberajúci sa touto problematikou sú vysokoškolsky vzdelaní v odbore verejné zdravotníctvo s praxou v odbore viac ako 10 rokov.

Naše silné stránky:
– profesionalita
– zodpovednosť
– spoľahlivosť
– spájame najnovšie teoretické poznatky s praxou
– diskrétnosť
– individuálny prístup ku klientom
– rozumieme legislatívnym postupom

Cenník služieb

Prevádzkové poriadky vypracuje tím kvalifikovaných expertov z oblasti ochrany a podpory verejného zdravia.
Doba (čas) na  vypracovanie je závislá od nášho momentálneho vyťaženia,  orientačne sa pohybuje od 1 do 2 týždňov po podaní záväznej objednávky.
V prípade požiadavky na expresné vypracovanie dokumentácie je čas potrebný na dodanie požadovaných dokumentov dohodnutý individuálne.
Počas prípravy dokumentácie je VŽDY POTREBNÁ SPOLUPRÁCA KLIENTA.

 

Cena za prevádzkový poriadok je rôzna. Typicky sa pohybuje od cca 100 do cca 1000€, podľa náročnosti dokumentácie (napr. počet používaných chemických látok, zložitosť pracovných postupov …), prípadne rýchlosti dodania.

Cena sa stanovuje vždy individuálne pre každého klienta, nakoľko každý klient je špecifický.

NEZÁVÄZNÚ CENOVÚ PONUKU Vám zašleme na základe informácii z krátkeho dotazníka, ktorý si môžete stiahnuť z našej stránky, alebo Vám ho na požiadanie zašleme.

 

Kontakt

Adresa:
Občianske združenie OCHRANA ZDRAVIA
A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Harmónia 3034
900 01 Modra

IČO: 35 570 300

Číslo účtu: 12318980 / 5200 (OTP banka a.s.)

Email: prevadzkoveporiadky@gmail.com

Telefón: 0905 101 500